Konkurs „W marcu jak w garncu”

Zapraszamy serdecznie do udziału w naszym konkursie.

ZADANIE:
Odgadnij poprawną ilość sprawności umieszczonych w trzech naczyniach ze zdjęcia.

Odpowiedzi przesyłaj na adres e-mail: media@zha.org.pl lub pod wpisem konkursowym na fanpage’u ZHA. W tytule e-maila wpisz „Konkurs marcowy ZHA”.

Wasze dane i wiadomości będą służyły tylko do celów konkursowych. Laureata prosimy o kontakt ze sponsorem nagród, czyli ZHA.

NAGRODA

ZESTAW:

TORBA ZHA biała lub TORBA ZHA kolorowa

KUBEK ZHA

NOTES ZHA

DŁUGOPIS ZHA

TERMIN

Konkurs trwa do 21.03.2019, do godziny 23:59.

ZWYCIĘZCA

Laureatem Konkursu zostanie osoba, która poda poprawną ilość elementów lub będzie najbliżej poprawnej odpowiedzi. W razie kilku poprawnych odpowiedzi liczy się kolejność zgłoszeń.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu „W marcu jak w garncu” jest Związek Harcerstwa Adwentystycznego (zwany dalej ZHA).
 2. Sponsorem nagrody – zestawu: torby, kubka, notesu i długopisu z logiem ZHA – jest Związek Harcerstwa Adwentystycznego.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu przepisów prawa. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzony przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 5. Przystępując do Konkursu potwierdza znajomość Regulaminu i akceptuję się jego warunki.
 6. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikacje z Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs trwa od momentu opublikowania w serwisie Facebook w dniu 13.03.2019 r. do 21.03.2019 r. do godziny 23:59.
 10. Zadaniem konkursowym jest wskazanie liczby elementów znajdujących się w 3 pojemnikach na zdjęciu konkursowym i umieszczenie odpowiedzi pod wpisem konkursowym na fanpege’u ZHA lub wysyłając na adres e-mail: media@zha.org.pl.
 11. Laureatem konkursu zostanie osoba, której odpowiedź będzie prawidłowa lub najbliżej prawidłowej. W przypadku kilku takich samych odpowiedzi decyduje kolejność zgłoszeń.
 12. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski, posiadająca konto w serwisie Facebook. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy fanpege’u ZHA.
 13. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedynie to otrzymane jako pierwsze. Edytowane zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
 14. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Dane uczestników zostaną usunięte po zakończeniu konkursu, dane laureata zostaną usunięte po otrzymaniu przez niego nagrody.
 15. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony na fanpage’u ZHA dnia 23.03.2019 r.
 16. Laureat zobowiązany jest, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od poinformowania go o zwycięstwie, przesłać swój adres korespondencyjny w wiadomości prywatnej do Organizatora.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
 18. Nagrody w Konkursie nie można zamieniać na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 19. Nagroda wysyła Sponsor do 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania adresu Laureata.

Dla małego ułatwienie podpowiemy, że większy garnek ma 6 l pojemności, mniejszy 2,5 l pojemności, a patelnia ma średnicę 25 cm.

CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA! POWODZENIA!