Posłaniec Pana

Informacje:
Rok powstania: 2014
Miejsce powstania: Generalna Konferencja
Tłumacz: Piotr Bylina
Rok zatwierdzenia w Polsce: 2018
Poziom trudności: 10-11 lat

 

Wymagania próby na sprawność
1. Studiując indywidualne lub w grupie dostępne materiały, zapoznaj się z podstawowymi faktami dotyczącymi życia oraz działalności Ellen Gould White.
2. Opowiedz lub w inny, ciekawy sposób (np. seria plakatów, prezentacja, wykonanie gry) przedstaw to czego dowiedziałeś się na temat życia i działalności Ellen White, w tym to co dotyczy niżej wymienionych okresów oraz szczególnych wydarzeń:
a. okres narodzin i jej dzieciństwo,
b. uderzenie kamieniem oraz choroba,
c. okres kiedy należała do ruchu millerowskiego oraz wielkie rozczarowanie,
d. jej powołanie i pierwsze widzenie,
e. małżeństwo oraz jej macierzyństwo,
f. lata spędzone w Battle Creek,
g. jej rola w formowaniu się Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
h. widzenia związane z naukami Kościoła, tj. tymi na temat: zdrowia, misji, usprawiedliwienia z wiary,
i. lata spędzone w Australii oraz w Europie,
j. ostatnie lata spędzone w Kalifornii oraz jej śmierć.
3. Omów lub w inny, kreatywny sposób przedstaw tło historyczne czasów, w których żyła Ellen White, uwzględniając każdy z niżej wymienionych aspektów:
a. duchowy klimat (drugie wielkie przebudzenie, Milleryzm, wielkie rozczarowanie),
b. charakterystyka społeczeństwa,
c. tło polityczne.
4. Sporządź listę najważniejszych dzieł Ellen White, dokonując podziału na niżej wymienione grupy:
a. książki napisane bezpośrednio,
b. książki napisane lub skompilowane przez nią z artykułów, broszur oraz listów,
c. artykuły opublikowane w czasopismach,
d. listy oraz pozostałe rękopisy.
5. W grupie lub w indywidualnej rozmowie z prowadzącym odpowiedz na niżej wymienione pytania dotyczące biblijnego zagadnienia natchnienia. Jeśli to możliwe podaj odpowiednie teksty biblijne.
a. Jak możemy ustalić, które pisma są natchnione według 2 Tm 3,16 oraz 2 P 1,20.21?
b. W jaki sposób Bóg używał proroków oraz innych pisarzy biblijnych do spisywania Swojego poselstwa do Jego ludu?
c. Czy Bóg był jak pisarz posługujący się prorokiem jak ołówkiem (natchnienie werbalne) czy raczej kierował pisarzem w taki sposób, aby ten zapisał poselstwo bez błędów (natchnienie niewerbalne)?
d. Który punkt widzenia, przedstawiony w ppkt c. uznają Protestanci za prawdziwy i dlaczego?
e. Czy Bóg obiecał prowadzić Swój lud lub dawać poselstwa Swojemu ludowi w każdym czasie i miejscu? (Am 3,7; Jl 2,28-32)
6. W grupie lub w indywidualnej rozmowie z prowadzącym wyjaśnij swoimi słowami w jaki sposób każdy z niżej wymienionych tekstów określa biblijny test proroka:
a. Iz 8,20 (Pwt 13,1-4; 2 Krn 24,19.20; 1 J 4,2.3);
b. Jr 28,9 oraz Pwt 18,22;
c. J 4,22;
d. Mt 7,20.
7. W grupie lub indywidualnie w rozmowie z prowadzącym przedstaw swoje odpowiedzi na niżej wymienione pytania:
a. Czy Ellen White zalicza biblijny test proroka? Uzasadanij odpowiedź.
b. W jaki sposób Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przedstawia relację pomiędzy pismami Ellen White a Biblią?

 

UWAGA:
Sprawność może zostać zdobyta na trzy sposoby:
Plan A: Wykonanie zadań wymienionych wyżej, w punktach od 1 do 7.
Plan B: Uzyskanie co najmniej 200 punktów w wyznaczonym czasie, przechodząc do końca grę PITCAIRN dostępną na stronie: http://honor.ellenwhite.org/index.htm
Plan C: Uzyskanie co najmniej 200 punktów w wyznaczonym czasie, przechodząc do końca grę PITCAIRN, korzystając z bezpłatnej wersji gry na urządzenia z systemem iOS lub Android, do pobrania z właściwego sklepu (Apple lub Google).

 

Pliki do pobrania: