Sprawozdanie z Rady Drużynowych ZHA

Jako część zmian, jakie odbywają się w Związku chcielibyśmy udostępnić wam decyzje podjęte podczas ostatniego posiedzenia Rady Drużynowych ZHA w dn. 23-24 III 2019r. w Podkowie Leśnej.

 • Zostanie reaktywowany bank pomysłów ZHA (w tym również Bank Pomysłów na Służbę), którego działanie nadzorować będzie Koordynator ds. Programowych.
 • Zostały wyłonione dwie kandydatury na stanowisko Koordynatora ds. Wędrowników: dh Bartosz Sobaszek oraz st. pwd. Agata Ryska. Kandydatury te zostaną przedstawione członkom Zarządu Kościoła.
 • Osoby na funkcje Sekretarza Krajowego, Skarbnika Krajowego, Koordynatora ds. Mediów i Komunikacji, Koordynatora ds. Szkoleń i Koordynatora ds. Programowych, Kwatermistrza oraz inne osoby powoływane do służby na szczeblu krajowym, powoływane będą do końca kadencji Komendanta ZHA.
 • Do października b.r., Koordynator ds. Programowych postara się przygotować jeden program dla danego stopnia w wersji testowej, który następnie zostanie przetestowany przez dwie, wybrane drużyny w okresie od października do czerwca, roku harcerskiego 2019/2020. Komendant Krajowy, wraz z grupą kadry z drużyny gdyńskiej, wyjdzie z prośbą o prawa do edycji zeszytów z programem Pathfinder, które zostały przedstawione uczestnikom spotkania Rady Drużynowych przez gości z Ukrainy.
 • Omówione podczas spotkania Rady Drużynowych wizja, cele i działania ZHA na najbliższe 5 lat zostały poddane pod głosowanie, w celu ich zaakceptowania i zostały jednogłośnie zaakceptowane przez radnych.
 • W związku z pejoratywnym brzmieniem nazwy Komenda Główna , która pojawiła się w przedstawionej wersji Regulaminu ZHA, radni wyszli z wnioskiem, aby pozostać przy obecnym nazewnictwie, tj. Komenda Krajowa. Wniosek został przyjęty większością głosów.
 • Rozesłany przed spotkaniem Rady Drużynowych Regulamin Związku w obecnym stanie (na dzień 23.03.2019r.) został zaakceptowany i oddany Zarządowi Kościoła w celu zatwierdzenia naniesionych propozycji zmian. Jednocześnie, zgodnie z nowym brzmieniem Regulaminu, Rada Drużynowych odebrała sobie samej decyzyjność, przekazując ją członkom Rady Krajowej. Jeśli Regulamin zostanie zatwierdzony przez Zarząd Kościoła do września b.r., najbliższe spotkanie odbędzie się już w nowym składzie, jako spotkanie Rady Krajowej.
 • W roku 2020 odbędą się zimowiska chorągwiane lub w mniejszych grupach (ostateczny wybór pozostawia się do decyzji Komendantów Chorągwi), natomiast Ogólnopolski Zjazd 2020 zostanie zorganizowany w czasie Bożego Ciała. Grupa robocza zajmująca się organizacją Zjazdu Drużyn 2020 w Boże Ciało, sama podejmie decyzję w jakiej konwencji i formie (biwakowej lub dotychczasowej) zostanie on przeprowadzony,  m. in. ze względów lokalowych, których nie da się przewidzieć z tak dużym wyprzedzeniem.
 • Program Zjazdu 2020 zostanie stworzony przez grupę roboczą złożoną z przedstawicieli różnych chorągwi, natomiast za logistykę i lokalizację odpowiedzialna będzie Chorągiew Południowa.
 • Rada Drużynowych położyła na odpowiedzialność za Ogólnopolski Zjazd 2020 na Komendancie Krajowym. Komendant stworzy grupę roboczą do końca kwietnia b.r. Do grupy tej będzie mógł włączyć się każdy chętny.
 • Zaszła zmiana w składzie Komitetu ds. Zatwierdzania Sprawności, na prośbę jej Koordynatora. Zmiana składała się z dwóch etapów:
  a. Odwołanie Sebastiana Ganczarczyka
  b. Powołanie Szymona Kosowskiego na nowego członka komitetu.
 • Zostanie stworzony plakat ze wszystkimi sprawnościami harcerskimi oraz plakat ze sprawnościami zuchowymi, który drużyny będą mogły wywiesić w miejscu zbiórek.
 • I Konferencja Kadry odbędzie się w lutym 2020 roku. Głównymi organizatorami będą Komendanci Krajowi, Komendanci Chorągwi oraz osoby dodatkowe, które zgłoszą się do pomocy.
 • Na funkcję Koordynatora ds. Programowych został powołany st. pwd. Daniel Hubczyk. Został on powołany na okres jednego roku, po którym nastąpi weryfikacja funkcji i wykonanej przez niego pracy (podczas jesiennego spotkania Rady Krajowej).
 • st. pwd. Dominika Dziedzic została powołana do pełnienia funkcji Skarbnika Związku, do końca bieżącej kadencji obecnego Komendanta Krajowego – st. pwd. Olgi Kulinicz.
 • Zarówno Skarbnik, obecnie w osobie st. pwd. Dominiki Dziedzic, jak i przyszły Sekretarz Związku będą pełnili daną funkcję przez całą kadencję Komendanta Krajowego z możliwością 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia z obu stron.
 • W związku z rezygnacją obecnego Sekretarza Krajowego, Rada Drużynowych zatwierdziła kandydatów w osobach: dh Patrycji Strońskiej oraz st. pwd. Agaty Ryskiej, na wspomnianą funkcję, jednak ostateczny wybór pozostawiła do decyzji Komendy Krajowej na czas przekazania obowiązków. Funkcja ta zostanie przekazana do lipca b.r. Do tego czasu obecny Sekretarz zajmie się stopniowym wprowadzaniem do obowiązków wyłonionych kandydatów. Osobę wybraną, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, również obejmować będzie 6-cio miesięczny okres wypowiedzenia i kadencja do końca kadencji obecnego Komendanta.

W razie jakichkolwiek uwag lub informacji zapraszamy do kontaktu.
Facebook: ZHA.Pathfinder lub e-mail: zha@zha.org.pl

Wszystkie osoby chętne do zaangażowania prosimy także o kontakt. Wszyscy są mile widziani.