Cele i wizja

Celem związku jest:

 • promowanie biblijnych, chrześcijańskich ideałów wśród dzieci i młodzieży, 
 • pomaganie dzieciom i młodzieży w przyjęciu Bożego powołania do uczniostwa,
 • wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz kształtowaniu właściwego charakteru. 

Do zadań Związku należy w szczególności: 

 • praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą, 
 • wspieranie i promowanie harmonijnego rozwoju fizycznego, intelektualnego i duchowego młodych ludzi, 
 • kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, z poszanowaniem jego wolności i godności, w tym w sferze wolności od wszelkich nałogów, 
 • wspieranie rodziców lub opiekunów w wychowywaniu dzieci we współczesnym społeczeństwie, 
 • stwarzanie warunków do zawiązywania i utrzymywania więzi międzyludzkich w duchu tolerancji i braterstwa, 
 • pobudzanie świadomości społecznej i postaw obywatelskich,
 • pomoc w rozwijaniu umiejętności przywódczych i działania zespołowego,
 • niesienie pomocy osobom potrzebującym, rozwijanie działalności charytatywnej i wolontariatu,
 • działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
 • kształtowanie umiłowania i poszanowania przyrody.

Wizja ZHA

 1. Służba: Obejmuje działanie społeczne, działanie charytatywne, kształtowanie postawy gotowości do służby, służbę obywatelską i na rzecz wspólnoty, empatię, (działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych).
 2. Otwartość: Kształtowanie postawy pełnej szacunku, akceptacja, tolerancja, dla drugiego człowieka niezależnie od jego wyznania, narodowości, języka, płci, rasy, czy kultury
 3. Tożsamość: Kształtowanie tożsamości chrześcijańskiej (zgodnej z zasadami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego) narodowej, harcerskiej (zgodnej z Prawem i Przyrzeczeniem harcerskim) i jednostki, na czele z hasłem: „Zanieść poselstwo adwentowe całemu światu w moim pokoleniu”.
 4. Przyroda: kształtowanie umiłowania i poszanowania przyrody, głęboka ekologia. 
 5. Relacje: Stwarzanie przestrzeni do braterstwa, zawiązywania przyjaźni, współpracy, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i przywódczych, duszpasterstwo, mentoring.
 6. Rozwój: Wspieranie i promowanie harmonijnego rozwoju: fizycznego, intelektualnego i duchowego, szkolenia. 
 7. Program: Dostosowany do wieku program, stopnie i sprawności harcerskie, prowadzony przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, wydarzenia lokalne, krajowe i międzynarodowe.