Struktura ZHA

Strukturę Związku Harcerstwa Adwentystycznego należy podzielić na dwie części: część międzynarodową oraz część krajową.

 • STRUKTURA MIĘDZYNARODOWA

Związek Harcerstwa Adwentystycznego jest częścią Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a także częścią dwóch ogólnoświatowych organizacji Pathfinder Club oraz Adventurer Club.

Główna siedziba Kościoła Adwentystów na świecie (Generalna Konferencja), jak i siedziba Departamentu Młodzieży przy Generalnej Konferencji mieści się w miejscowości Silver Spring, w stanie Kolorado, USA.

W Departamencie Młodzieży stanowisko związane szczególnie z harcestwem zajmuje Komendant Światowy – pastor Andrés J. Peralta, który pełni swoją funkcję od stycznia 2018 roku. Więcej informacji na temat Komendanta Światowego znajdziecie w j. angielskim tutaj.

Komendant Światowy sprawuje pieczę nad działalnością obu organizacji – Adventurer Club i Pathfinder Club (więcej informacji na temat Adventurer Club w j. angielskim znajdziecie tutaj, natomiast na temat Pathfinder Club w j.angielskim znajdziecie tutaj).

Wg statystyk z roku 2018 na świecie działało 58 361 drużyn harcerskich i 46 062 drużyn zuchowych odpowiednio zrzeszających 1 728 963 harcerzy oraz 1 557 293 zuchów. Po więcej informacji na ten temat zapraszamy do naszego biuletynu.

Kościół światowy podzielony jest na Wydziały, podział ten zaprezentowany jest poniżej.

Polska ze względu na swoje położenie należy wraz z 21 innymi krajami do Wydziału Trans- Europejskiego (kolor żółty).

STRUKTURA KRAJOWA

Związek Harcerstwa Adwentystycznego w Polsce podlega bezpośrednio pod Kościół Adwentystów Dnia w RP. Siedziba główna ZHA mieści się w Warszawie przy ulicy Foksal 8.

Struktura ZHA w Polsce dzieli się na 3 szczeble – szczebel krajowy, chorągwiany i lokalny.
Odpowiednio szczebel krajowy podlega bezpośrednio Zarządowi Kościoła, szczebel chorągwiany podlega Zarządowi Diecezji, a szczebel lokalny podlega Radzie Zboru, przy którym działa drużyna.

ZHA w Polsce podzielone jest na 3 chorągwie: Południową, Wschodnią i Zachodnią odpowiednio z siedzibami w Krakowie, Warszawie i Poznaniu.

Wg obowiązującego Regulaminu ZHA:

 • na szczeblu krajowym najwyższą funkcję sprawuje Komendant Krajowy, który w swoim najbliższym otoczeniu ma 2 Zastępców, Sekretarza, Skarbnika, Kapelana Krajowego oraz Kwatermistrza. Więcej informacji na temat władz ZHA znajdziecie tutaj.
  Na szczeblu krajowym działają także Krajowi koordynatorzy ds.: Marketingu i PR, Mediów i komunikacji, Programowych, Szkoleń kadry.
  Do działania na szczeblu krajowym powołana została także Rada Krajowa, w skład której poza ww. funkcjami powołane zostały inne osoby funkcyjne i niefunkcyjne. Więcej informacji na temat działania Rady Krajowej znajdziecie tutaj.
 • na szczeblu chorągwianym najwyższą funkcję sprawuje Komendant Chorągwi, który wg potrzeb powołuje do współpracy swoich pomocników, odpowiednio Zastępców, Sekretarza, Skarbnika, Kapelana czy Kwatermistrza Chorągwianego.
  Na szczeblu chorągwianym powołana jest Rada Chorągwi w skład, której wchodzą Komendant Chorągwi wraz ze swoimi współpracownikami oraz inne osoby powołane, w szczególności Drużynowi drużyn działających na terenie danej chorągwi.
 • na szczeblu lokalnym najwyższą funkcję sprawuje Drużynowy, który wg potrzeb powołuje w drużynie swoich pomocników – Przybocznego, Sekretarza, Skarbnika, Kapelana, Kwatermistrza czy Zastępowego.
  W drużynach może występować Rada Drużyny, która zazwyczaj składa się z kadry działającej w danej drużynie.