Starszy Przewodnik

Wymagania próby na stopień:

I WSTĘPNE

 1. Ochrzczony wyznawca Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
 2. Posiada pisemną rekomendację miejscowej Rady Zboru.
 3. Ma ukończone 16 lat w chwili otwarcia próby na stopień oraz co najmniej 18 lat przy jej ukończeniu.
 4. Aktywny członek kadry zuchowej lub harcerskiej ZHA.
 5. Ukończył Podstawowy Kurs Kadry ZHA (BST) oraz co najmniej rok pełnił służbę wśród zuchów lub harcerzy.

II ROZWÓJ DUCHOWY

 1. Przeczytał lub wysłuchał książkę „Droga do Chrystusa”, Ellen G. White. Przedstawił opiekunowi próby jednostronicowy esej, opisujący korzyści z lektury tej książki.
 2. Ukończył roczny plan rozważań biblijnych, Seria I: „Chrystus Drogą” lub inny, wybrany przez siebie roczny plan czytania Pisma Świętego, obejmujący cztery Ewangelie.
 3. Przeczytał lub wysłuchał książkę „Życie Jezusa”, Ellen G. White.
 4. Wykonał jedno z poniższych zadań:
  a. Prowadził dziennik rozważań biblijnych przez co najmniej cztery tygodnie, podsumowujący to, czego dowiedział się w tym czasie oraz w jaki sposób
  wzrastał w wierze.
  b. Ukończył program „Kroki do Uczniostwa”, przygotowany przez Sekretariat ds. Młodzieży przy Generalnej Konferencji Kościoła ADS.
 5. Uczestniczył w co najmniej jednym programie ewangelizacyjnym lub charytatywnym na rzecz lokalnej społeczności.
 6. Dla każdej z 28 zasad wiary Kościoła ADS przygotował jednostronicowy konspekt.
 7. Opracował i przedstawił cztery z poniższych zasad wiary, wykorzystując, jeśli to możliwe, pomoce wizualne:
  a. Stworzenie (#6)
  b. Doświadczenie Zbawienia (#10)
  c. Wzrastanie w Chrystusie (#11)
  d. Resztka i jej misja (#13)
  e. Chrzest (#15)
  f. Dary duchowe i służba (#17)
  g. Dar proroctwa (#18)
  h. Sabat (#20)
  i. Służba Chrystusa w niebiańskiej świątyni (#24)
  j. Powtórne przyjście Chrystusa (#25)
  k. Śmierć i Zmartwychwstanie (#26)
 8. Uzupełnił swoją wiedzę na temat dziedzictwa Kościoła, wykonując poniższe zadania:
  a. Zdobył Odznakę Dziedzictwa Kościoła ADS.
  b. Przeczytał jedną z niżej wymienionych książek na temat rozwoju służby wśród dzieci
  i młodzieży w Kościele ADS:
  • „Historia Ruchu Pathfinder”, John Hancock
  • „The Pathfinder Story”, Bob Holbrook, Sekretariat ds. Młodzieży przy GK KADS
  • „We are The Pathfinders Strong: The First Fifty Years”, Willie Oliver i Patricia Humphrey
  • inną książkę, zatwierdzoną przez opiekuna próby, Komendanta Chorągwi lub Komendanta Krajowego ZHA.
  c. Przeczytał jedną z niżej wymienionych książek na temat dziedzictwa Kościoła:
  • „Anticipating the Advent”, George Knight, Pacific Press (inny tytuł: „A Brief History of the Adventist Church”, Review and Herald)
  • „Powiedz to światu”, Mervyn Maxwell, Wydawnictwo „Znaki Czasu”
  • „Light Bearers to the Remnant”, R. W. Schwarz i F. Greenleaf, Pacific Press
  • Podręcznik „Dziedzictwo Kościoła”, Sekretariat ds. Młodzieży przy GK KADS
  • inną książkę, zatwierdzoną przez opiekuna próby, Komendanta Chorągwi lub Komendanta Krajowego ZHA.
  9. Napisał referat, na co najmniej dwie strony, na temat czterech podstawowych typów temperamentu oraz wypełnił odpowiedni test sprawdzający swój typ osobowości.

III ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI

 1. Uczestniczył w wykładach, na każdy z niżej wymienionych tematów:
  a. Przywództwo:
  • Jak być chrześcijańskim liderem
  • Wizja, misja i motywacja
  • Zarządzanie w służbie wśród zuchów i harcerzy
  • Dyscyplina
  b. Komunikacja:
  • Teoria komunikacji i umiejętności słuchania
  • Praktyczne umiejętności komunikacyjne
  • Zrozumienie i nauczanie różnych stylów uczenia
  c. Kreatywność i materiały:
  • Jak przygotować ciekawe i kreatywne nabożeństwo
  • Zrozumienie i stosowanie kreatywności
  d. Ewangelizacja dzieci:
  • Zasady ewangelizacji dzieci i młodzieży
  • Jak prowadzić dziecko do Chrystusa
  • Zrozumienie swoich darów duchowych
 2. Posiada lub zdobył następujące sprawności:
  a. Chrześcijański gawędziarz
  b. Umiejętności obozowe I-IV
  c. Musztra i Maszerowanie
  d. Węzły
 3. Zdobył dwie dodatkowe, wybrane przez siebie, sprawności zuchowe lub harcerskie, których wcześniej nie posiadał.
 4. Posiada aktualne zaświadczenie ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (PCK) lub jego odpowiednik.
 5. Nadzorował osoby zdobywające stopień zuchowy lub harcerski albo nauczał przez co najmniej rok w klasie Szkole Sobotniej, w grupie dzieci (od 6 do 15 lat).

IV ROZWÓJ DZIECKA

 1. Przeczytał lub wysłuchał książkę „Wychowanie”, Ellen G. White. Przedstwił opiekunowi próby jednostronicowy esej, opisujący korzyści z lektury tej książki.
 2. Przeczytał lub wysłuchał książkę „Jak wychować dziecko?”, Ellen G. White albo „Poselstwo do młodzieży”, Ellen G. White. Przedstawił opiekunowi próby jednostronicowy esej, opisujący korzyści z lektury jednej z tych książek.
 3. Uczestniczył w trzech wykładach dotyczących rozwoju dziecka lub teorii edukacji dla wybranej grupie wiekowej, w której zamierza służyć jako instruktor.
 4. Obserwował przez dwie godziny zajęcia w grupie zuchów lub harcerzy, a następnie opisał swoje spostrzeżenia dotyczące ich wzajemnego oddziaływania między sobą oraz z kadrą.

V ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH

 1. Przeczytał współczesną, wybraną przez siebie książkę, na dowolny temat z ogólnej kategorii: „rozwój umiejętności przywódczych”. Oto kilka propozycji:
  a. „Pozytywny Kościół w negatywnym świecie”, Johna Arrias
  b. „Efektywne przywództwo w Kościele”, Harris W. Lee, Wydawnictwo Znaki Czasu
  c. „Kościół świadomy celu”, Rick Warren, Koinonia
  d. „Ellen White on Leadership”, Cindy Tutsch
  e. „Duchowe przywództwo”, J. Oswald Sanders
  f. inną książkę, zatwierdzoną przez opiekuna próby, Komendanta Chorągwi lub Komendanta Krajowego ZHA
 2. Zademonstrował swoje umiejętności przywódcze, wykonując następujące zadania:
  a. Przygotował i poprowadził trzy kreatywne nabożeństwa dla dzieci i/lub nastolatków.
  b. Uczestniczył, jako lider, wraz z grupą dzieci/młodzieży z miejscowego zboru w wydarzeniu chorągwianym (diecezjalnym).
  c. Poprowadził zajęcia na zdobycie trzech sprawności zuchowych lub dwóch harcerskich.
  d. Pomagał w przygotowaniu, a następnie w poprowadzeniu wycieczki dla grupy zuchów, harcerzy lub dzieci/młodzieży z Kościoła, w wieku od 6 do 15 lat.
  e. Aktywny członek kadry zuchowej, harcerskiej lub nauczyciel Szkoły Sobotniej od co najmniej roku. Uczestniczył w co najmniej 75 % ze wszystkich spotkań kadry.
 3. Sporządził listę celów, które chciałby osiągnąć, pełniąc swoją służbę.
 4. Rozpoznał trzy aktualne role, jakie pełni w swoim życiu, co najmniej jedna z nich powinna mieć wymiar duchowy. Do każdej z wymienionych ról sporządził listę trzech celów, które chciałby osiągnąć.

VI ROZWÓJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 1. Uczestniczył w osobistym planie rozwoju sprawności fizycznej, poprzez wykonanie jednego z niżej wymienionych zadań:
  a. Zrealizował wymagania na Srebrną Odznakę AY (Adventist Youth), które dotyczą sprawności fizycznej. Jeśli już ją wcześniej posiadał, spełnił odpowiednie wymagania na Złotą Odznakę AY.
  b. Uczestniczył w zajęciach z wychowania fizycznego w szkole lub na studiach.
  c. Zrealizował osobisty program rozwoju kondycji fizycznej oparty na wybranej przez siebie książce lub program treningowy dobrany podczas konsultacji z opiekunem próby lub instruktorem fitness.

VII DOKUMENTACJA

 1. Opracował portfolio, dokumentujące całą pracę związaną z realizacją wszystkich wymagań na stopień Starszego Przewodnika.

VIII UWAGI

 1. Wymagania próby na stopień Starszego Przewodnika muszą zostać zrealizowane w czasie nie krótszym niż rok, lecz maksymalnie w ciągu trzech lat.
 2. Realizacja wymagań próby na stopień Starszego Przewodnika odbywa się pod nadzorem opiekuna próby.
 3. Opiekunem próby na stopień Starszego Przewodnika może zostać Instruktor, Komendant Chorągwi lub Komendant Krajowy ZHA.
 4. Wszystkie wykłady wymienione w punktach III.1 oraz IV.3 powinny trwać co najmniej 90 minut oraz prowadzący je prelegenci muszą zostać zatwierdzeni przez Komendanta Chorągwi lub Komendanta Krajowego ZHA.
 5. Byłoby wskazane, aby kandydaci na Instruktorów posiadali wiedzę praktyczną i doświadczenie w służbie zarówno wśród zuchów jak i harcerzy.
 6. Program „Kroki do Uczniostwa”, przygotowany przez Sekretariat ds. Młodzieży przy Generalnej Konferencji Kościoła ADS można pobrać ze strony: www.gcyouthministries.org w zakładce: /Ministries/Young_Adults/Discipleship
 7. Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienie każdego z punktu wymagań można znaleźć w Podręczniku na stopień Starszego Przewodnika (Master Guide).

Pliki do pobrania:
Karta Starszy Przewodnik (kliknij, aby pobrać) v 01.2019

Sprawności:
Chrześcijański gawędziarz, Umiejętności obozowe I, Umiejętności obozowe II, Umiejętności obozowe III, Umiejętności obozowe IV, Musztra i Maszerowanie, Węzły