Hydrologia

Informacje:
Rok powstania: 2015
Miejsce powstania: Wydział Północnoamerykański
Tłumacz: Marta Kalińska
Rok zatwierdzenia w Polsce: 2019
Poziom trudności: 10-11 lat

 

Wymagania próby na sprawność
1. Wykonaj trójwymiarowy model cząsteczki wody, wykorzystując przedmioty znalezione w domu. Określ jej skład chemiczny.
2. Wymień oraz opisz (w formie ustnej lub pisemnej) niektóre szczególne właściwości wody, które odróżniają ją od niemal wszystkich związków chemicznych.
3. Wykorzystując pomoce wizualne (np. zdjęcia, schematy, diagramy lub rysunki) przedstaw trzy stany skupienia wody.
4. Wyjaśnij, zilustruj lub przedstaw w inny sposób różnice pomiędzy chmurami, śniegiem i deszczem.
5. Wymień pięć głównych rodzajów opadów atmosferycznych, a następnie na podstawie zdjęć lub ilustracji prawidłowo je rozpoznaj.
6. Wskaż temperaturę wrzenia i zamarzania wody przy normalnym ciśnieniu.
7. Prawidłowo odpowiedz na niżej wymienione pytania, podczas turnieju z wiedzy o wodzie lub innych zajęć:
a. Jaka jest szacunkowa waga jednego litra wody o temperaturze pokojowej?
b. W ilu procentach ludzkie ciało składa się z wody?
c. Jak nazywa się największy ocean na Ziemi?
d. Jak nazywa się największe jezioro na Ziemi, pod względem powierzchni?
e. Jak nazywa się największe jezioro w Polsce?
f. W którym ośrodku dźwięk rozprzestrzenia się z większą prędkością: w wodzie czy w powietrzu?
g. Jak nazywa się najgłębsze miejsce w oceanach na Ziemi?
h. Jak nazywa się najdłuższa rzeka na Ziemi?
i. Jak długo człowiek może przeżyć bez wody?
j. Co odpowiada za twardość wody?
k. Gdzie w domu zużywamy najwięcej wody?
l. Jaka wielkość fizyczna określa procentowo ilość pary wodnej znajdującej się w powietrzu?
m. Jak nazywa się kanał łączący Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym?
n. Co przewodzi ciepło efektywniej woda czy powietrze?
o. Ile wody należy pić każdego dnia, aby organizm człowieka mógł funkcjonować prawidłowo?
p. Jakie środki chemiczne dodawane są do wody, aby zabić wszystkie szkodliwe drobnoustroje?
q. Ile litrów wody średnio zużywamy podczas pięciominutowego prysznica?
r. Jaka nazywa się najdłuższa żeglowna rzeka w Polsce?
s. Woda jest często nazywana uniwersalnym rozpuszczalnikiem, ponieważ można w niej rozpuścić wiele rzeczy. To zdanie jest prawdziwe czy fałszywe?
t. Jaka część powierzchni Ziemi pokryta jest wodą?
u. Jaka część wody na Ziemi jest słodka?
v. W jaki sposób woda jest rozmieszczona na Ziemi?
8. Wybierz trzy z niżej wymienionych kategorii i wskaż przynajmniej jeden sposób używania wody w danej kategorii:
a. rolnictwo,
b. gospodarstwo domowe,
c. przemysł spożywczy,
d. sytuacje kryzysowe,
e. transport.
9. Wyjaśnij ogólne pojęcia: zbiornik wodny oraz ciek, a następnie wykorzystując zdjęcia, diagramy lub szkice zilustruj niżej wymienione terminy, podając dla każdego z nich co najmniej po jednym przykładzie, który można znaleźć w jego mieście, regionie, województwie lub kraju (jeśli jest to możliwe):
a. rzeka,
b. jezioro,
c. morze,
d. ocean,
e. próg rzeczny,
f. kanał wodny,
g. dopływ,
h. dorzecze,
i. lodowiec,
j. zatoka,
k. przystań,
l. laguna,
m. zbiornik retencyjny.
10. Przedyskutuj w grupie biblijny kontekst co najmniej trzech z niżej wymienionych wersetów, zwracając szczególną uwagę na to, w jaki sposób każdy z nich wskazuje na znaczenie wody w Biblii.
a. Rdz 1,20
b. Wj 14,21
c. Mt 28,19
d. J 3,5
e. J 4,14
f. Ap 22,1
11. Zademonstruj jedną z metod uzdatniania wody morskiej (słonej) do czystej, słodkiej.

 

Pliki do pobrania: