Przewodnik

 

Wymagania próby na stopień

I Ogólne
1. Wiek 15 lat / 3 klasa Gimnazjum.
2. Aktywny harcerz PATHFINDER lub uczestnik grupy młodzieży.
3. Posiada stopień Wędrowcy.
4. Zna na pamięć i potrafi wyjaśnić znaczenie Adwentystycznej Legii Honorowej.
5. Posiada aktualny certyfikat Klubu Książki.
* Zdobył sprawność Szafarstwo, jeśli wcześniej nie zdobył.
 II Duchowość
1. Omówił w jaki sposób chrześcijanie mogą otrzymać dary Ducha, które opisał Paweł w liście do Galacjan.
2. Przestudiował, a następnie omówił w jaki sposób służba w świątyni w czasach Starego Testamentu wskazywała na krzyż i na osobistą służbę Jezusa.
3. Przeczytał, a następnie przedstawił w skrócie 3 historie z życia pionierów Adwentyzmu podczas zbiórek drużyny Pathfinder, spotkań młodzieży, klasy Szkoły Sobotniej, apelu misyjnego.
4. Posiada aktualny certyfikat Klejnotu Biblijnego.
* Przeczytał książkę „Droga do Chrystusa”, Ellen G. White, a następnie napisał jednostronicowy raport/esej.
III Służba
1. W grupie (lub indywidualnie), pomógł przygotować i uczestniczył w jednym z następujących wydarzeń:
a. Przyjacielska wizyta u osoby obłożnie chorej
b. Adopcja osoby lub rodziny w potrzebie i opieka nad nimi
c. Każdy inny rodzaj służby na rzecz innych zaakceptowany przez drużynowego.
2. W drużynie uczestniczył w dyskusji na temat świadczenia wśród swoich rówieśników i zastosował w praktyce niektóre rady i wskazówki.
* Wykonał jedno z następujących:
a. Przyprowadził co najmniej dwóch znajomych na co najmniej 2 różne wydarzenia/spotkania organizowane przez zbór/Kościół.
b. Pomagał zorganizować i uczestniczył w co najmniej 4 spotkaniach ewangelizacyjnych dla młodzieży lub o podobnym charakterze.
IV Relacje
1. Przedstawił prezentacje na temat zasad zdrowia wśród grupy dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
2. Wykonał jedno z poniższych zadań:
a. Napisał wiersz lub artykuł możliwy do publikacji w jednym z kościelnych czasopism zdrowotnych lub społecznych.
b. Indywidualnie lub w grupie zorganizował i uczestniczył w biegu „Fun Run” lub podobnym wydarzeniu. Omówił i zarejestrował swój plan treningu fizycznego, przygotowując się na to wydarzenie.
c. Przeczytał strony ?? (ang wyd. str 102-125) z książki „Wstrzemięźliwość” E. G. White i pozytywnie zaliczył quiz prawda/fałsz.
3. Zdobył sprawność Żywienie lub poprowadził grupę/zastęp w zdobywaniu sprawności harcerskiej: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA.
* Poszukiwanie Bożego planu odnośnie zachowań seksualnych – przeciwdziałanie AIDS.
V Zdrowie i kondycja fizyczna
1. Uczestniczył w jednym z poniższych:
          a. Omówił zasady dobrej sprawności fizycznej. Zaprezentował zarys osobistego codziennego programu ćwiczeń. Przygotował i podpisał osobiste zobowiązanie do uczestniczenia w regularnym programie ćwiczeń.
          b. Omówił naturalne korzyści wynikające ze stylu życia Chrześcijan Adwentystów zgodnego z zasadami biblijnymi.
* Uczestniczył w jednym z następujących zajęć:
          a. Piesza wycieczka na 15 km z prowadzeniem dziennika wycieczki.
          b. Konna wycieczka – 15 km.
          c. Jednodniowa wycieczka canoe/kajakiem.
          d. Wycieczka rowerowa – 80 km.
          e. Pokonanie 1 km dowolnym stylem pływackim.
** Omówił pojęcie, typy i cel randkowania.
VI Rozwój organizacji i przywództwa
1. Na podstawie rozmowy, przygotował schemat organizacyjny całego Kościoła, ze szczególną uwagą na temat swojego Wydziału.
2. Uczestniczył w Podstawowym Kursie Szkoleniowym Kadry ZHA Pathfinder, zorganizowanym przez lokalną chorągiew.
3. Zaplanował i poprowadził zajęcia, realizujące co najmniej 2 punkty wymagań z dowolnie wybranej przez siebie sprawności harcerskiej, dla grupy harcerzy młodszych od siebie.
VII Przyroda
1. Przeczytał rozdział 7 książki „Życie Jezusa”, mówiący o dzieciństwie Jezusa. Podczas ustnego wystąpienia przed publicznością odpowiedział na pytanie jaką rolę miało Poznawanie Przyrody w edukacji i służbie Jezusa, podając
własne przykłady lekcji przyrodniczych (przypowieści) opracowanych na podstawie swoich doświadczeń i obserwacji.
2. Zdobył jedną z następujących sprawności:
a. Ekologia
b. Ochrona Środowiska
VIII Życie w terenie
1. Uczestniczył w dwudniowym obozie wędrownym. Omówił potrzebne wyposażenie, które należy zabrać.
2. Zaplanował i przygotował nad ogniskiem we właściwy sposób posiłek, składający się z trzech dań.
3. Wykonał przedmiot z drewna i liny używając węzłów.
4. Zdobył jedną nową sprawność, wcześniej niezdobytą, która wchodzi w skład wymagań na Mistrza Sportów Wodnych, Sportu, Rekreacji lub Survivalu.
* Zdobył Mistrza Puszczaństwa.
IX Sprawności
1. Zdobył jedną nową sprawność z działu SŁUŻBA, GOSPODARSTWO ROLNE, UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE , ZDROWIE I NAUKA lub PRACE DOMOWE.

 

Pliki do pobrania:
Sprawności: